It's good
to be good !
Tao Drinks
Artikel 1
CARLSBERG IMPORTERS, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat (België), verder in dit document vermeld als “de organisator”, organiseert een actie van TAO onder de naam “TAO Shuttle”. De volledige actie is een privégebeuren waaraan mensen kunnen deelnemen door het geven van een unieke code die ze bij aankoop van een Tao ontvangen. De deelname aan deze actie gaat gepaard met een aankoopverplichting.

Artikel 2
De actie gaat van start op 18 juli 2015 en loopt tot en met 16 augustus 2015. Deelnemen aan de actie is mogelijk via de applicatie die online beschikbaar is. Deze actie staat open voor alle personen.

Artikel 3
Er kan deelgenomen worden aan de actie door de applicatie “TAO Shuttle” te downloaden via IOS of Android.

Artikel 4
Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.

Artikel 5
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig. De organisator behoudt zich het recht voor om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.

Artikel 6
Het voertuig mag enkel bestuurd worden door de bestuurder vermeld op het contract. Deze laatste heeft een geldig rijbewijs dat erkend wordt door België en moet ten minste 21 jaar zijn. Het voertuig moet gebruikt worden als een goede huisvader, wat uitdrukkelijk maar enkel bij wijze van voorbeeld het gebruik tijdens het rijden uitsluit van toestellen zoals een walkman, een gsm die niet zonder handen bediend kan worden, enz… Het voertuig is te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte, geasfalteerde of geplaveide wegen. Het voertuig dient liefst enkel op de voorgeprogrammeerde routes te worden gebruikt. Burgerlijke aansprakelijkheid Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Artikel 7
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de online applicatie. De organisator kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de commerciële actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan de actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatior kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: Transmissies via het internet Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de applicatie “TAO Shuttle”. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/ of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de applicatie “TAO Shuttle” en de deelname aan de actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Artikel 8
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien om redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 9
Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bescherming van de persoonsgegevens stelt de organisator de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend wordt gebruikt voor interne doeleinden en de promotie en verkoop van zijn producten. De organisator kan deze gegevens enkel gebruiken indien de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan de wedstrijd. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. De betrokkene heeft steeds kosteloos recht op inzage, verbetering van en verzet tegen de verwerking van deze gegevens. Indien de deelnemer geen verdere e-mails of mailings wenst te ontvangen over onze onderneming of de Carlsberg producten, kan hij een brief sturen naar Carlsberg Importers, waarvan de adresgegevens vermeld staan onder artikel 1.

Artikel 10
Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website https://www.taodrinks.com

Artikel 11
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.

Artikel 12
Door hun deelname aan deze actie, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de actie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Het huidige reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 13
Het concept van de actie “TAO Shuttle” verloopt als volgt: bij aankoop van één drankje uit het gamma van Tao, ontvangt de deelnemer een unieke code die hem 1 krediet geeft. Eén krediet geeft recht op één rit met de TAO Shuttle. (1 rit = 1  krediet) De volledige actie is een privégebeuren waaraan mensen kunnen deelnemen door het geven van de unieke code die ze bij aankoop van een Tao hebben ontvangen.

De shuttles rijden enkel op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. Er zijn geen specifieke parcours opgelegd. De shuttles rijden van 10u tot en met 20u. Shuttles die worden ingezet voor specifieke events, rijden tot en met het einde van het event.

De mechaniek van deze actie werkt als volgt :

  • De deelnemer downloadt de applicatie
  • De deelnemer registreert zich (zijn gegevens zullen worden doorgegeven via de GPS      van zijn telefoon).
  • De deelnemer gebuikt de unieke code die hij verworven heeft bij de aankoop van één     drankje uit het TAO-gamma.
  • De deelnemer checkt waar de shuttles gelokaliseerd zijn en welke shuttle vrij is
  • De deelnemer maakt een afspraak/bestelt zijn shuttle.
  • De chauffeur brengt de deelnemer naar zijn gevraagde locatie binnen Knokke-Heist.    Van zodra de chauffeur de deelnemer heeft afgezet op zijn bestemming is de       reis/shuttle beëindigd. Indien de deelnemer opnieuw een shuttle wenst te gebruiken, dient hij hiervoor een nieuwe code te verwerven/in te geven. De shuttles       rijden enkel op grondgebied van Knokke-Heist met postcode 8300. Shuttles gaan absoluut niet buiten deze zone.
  • De chauffeur mag maximum 4 personen per voertuig meenemen.
  • De chauffeur behoudt zich het recht voor personen die dronken zijn of agressief    gedrag  vertonen niet mee te nemen.
  • Kinderen tot 3 jaar moeten altijd plaatsnemen in een gekeurde kinderstoel. Kinderen   van 3 tot 8 jaar moeten altijd de gordel dragen of plaatsnemen in de kinderstoel.

Deelnemers kunnen contact opnemen met de organisator via info@taofamily.com.

Artikel 14
Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

Privacy Statement

Carlsberg-Importers respecteert de privacy van elke bezoeker aan de applicatie. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe Carlsberg-Importers gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. Online communicatie –Carlsberg-Importers maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en wachtwoordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om berichten via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of enigszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie –Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Carlsberg Importers over u heeft en zonodig correcties laten aanbrengen. De gegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie –In sommige gevallen zal Carlsberg-Importers gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke browser-versie of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Carlsberg-Importers de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookies –Carlsberg-Importers maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

5. Wijzigingen –Carlsberg-Importers behoudt het recht dit privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van dit gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze site bezoekt.

Indien u doorgaat met surfen op onze site, aanvaardt u onze Cookiebeleid.
Ok